Polisa osiguranja od autoodgovornosti – Obavezno osiguranje

Polisa osiguranja od autoodgovornosti – štiti druge od vas.

Broj vozila koja se kreću gradskim ulicama i putevima se povećava iz dana u dan. Vozila se kreću svuda oko nas i možemo reći da naše učestvovanje u saobraćaju počinje čim zakoračimo preko kućnog praga. U svom tom kretanju neminovno dolazi do nemilih događaja kao što su saobraćajne nezgode u kojima nažalost pored materijalne štete dolazi i do gbitka ljudskih života. Kako na ovaj način svakodnevno dolazi do velike materijalne i nematerijalne štete bilo je neophodno da  zakonodavac  u saobraćaju predvidi postojanje obaveznog osiguranja. U obavezno osiguranje što se tiče kopnenog saobraćaja spadaju:

 1. Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
 2. Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja.

Napomena: Pod pojmom vlasnik vozila se u propisima o osiguranju podrazumeva i korisnik ili drugo lice na koje je registrovano prevozno sredstvo.

Osiguranjem su pokrivene štete koje vozilo načini trećim licima nezavisno od toga ko je vozilom upravljao.

Šta je polisa osiguranja od autoodgovornosti (AO)?

Polisu osiguranja od autoodgovornosti mora imati svako registrovano vozilo koje je učesnik u saobraćaju.

Tom polisom se vozač osigurava od odgovornosti za štetu koju načini trećim licima.

Posedovanje ove polise osiguranja je uslov za registraciju vozila.

Svako treće lice koje u saobraćaju pretrpi štetu od vašeg vozila ima pravo da mu osiguravajuća kuća sa kojom imate zaključenu polisu osiguranja od autoodgovornosti isplati naknadu te štete.

Dakle, ovom polisom čuvate druge od sebe odnosno ona nije namenjena za naknadu štete na vašem vozilu.

Gde možete zaključiti polisu osiguranja od autoodgovornosti?

Ako se opredelite za AMS osiguranje najbolje je da polisu osiguranja zaključite kod nas na tehničkom pregledu.

Tu će vam naši ljubazni zastupnici osiguranja predočiti šta vam je sve potrebno i dati sve željene informacije.

Pored toga dok traje procedura izrade nove polise možete započeti tehički pregled i produžiti registraciju vašeg vozila.

Takođe, kod nas možete izvaditi potrebna međunarodna dokumenta ili se
učlaniti u AMSS.

Poklonite nam vaše poverenje zato što mislimo na vaše potrebe i vreme.

Ko nema pravo na naknadu štete?

Po osnovu polise osiguranja od autoodgovornosti pravo na naknadu štete nemaju:

 • Vozač vozila čijom je upotrebom pričinjena šteta,
 • Vlasnik tog vozila za štete na stvarima,
 • Lice koje je svojevoljno ušlo u vozilo čijom je upotrebom pričinjena šteta.

Napominjemo: Pravo na naknadu štete nema ni lice koje je pretrpelo štetu usled : upotrebe vozila na zvanično odobrenim auto-moto i karting takmičenja, dejstva nuklearne energije tokom prevoza nuklearnog materijala, usled vojnih operacija, pobuna ili terorističkih akcija.

Ko može da zaključi polisu od autoodgovornosti?

Kao ugovarač osiguranja ne mora da se pojavi vlasnik vozila odnosno osigurano lice.

Dakle, za vas može uraditi bilo ko kome date dokumenta potrebna za zaključivanje polise osiguranja.

Potpis u donjem desnom uglu polise dakle stavlja ili ugovarač osiguranja koji je za osigurano lice (vlasnika vozila) zaključio polisu ili sam vlasik ako lično zaključuje ugovor o osiguranju od autoodgovornosti.

Šta vam treba od dokumenata za zaključenje ove polise?

Da biste sklopili ugovor sa osiguravajućom kućom i zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti potrebno je da sa sobom ponesete:

Kada zaključite i platite polisu osiguranja dobijate original polise i drugi primerak za MUP.

Taj primerak predajete prilikom registracije vozila. Uz polisu dobijate Uslove osiguranja i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Koliko važi polisa osiguranja od autoodgovornosti?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se zaključuje na period od godinu dana i poklapa se sa periodom važenja registracije vozila.

U rubrikama važenja polise su navedeni datum, čas i minut početka važenja i isticanja polise.

Polisa se može zaključiti 30 dana pre isteka prethodne polise odnosno registracije vozila.

Kako dolazi do nepoklapanja datuma na polisi i registracionoj nalepnici?

Osiguranje se zaključuje i ističe na određeni datum, čas i minut koji su evidentirani na polisi osiguranja.

Ako je vreme isteka polise u toku dana npr.  4. 10. 2016. u 13:30 automatski će vam datum na registracionoj nalepnici biti 3.10.2016.

Do ovoga dolazi zato što registracija vozila može biti samo na pun dan, što znači da u ovom slučaju ne možete biti registrovani do ponoći 4.1.2016. a osigurani samo do 13:30.

Kada vam je potrebna polisa osiguranja od autoodgovornosti?

Polisu osiguranja od autoodgovornosti morate imati kod sebe i pružiti je na uvid ovlašćenim licima prilikom:

 • Vršenja kontrole saobraćaja
 • Registracije vozila
 • Zahteva za izdavanje probnih tablica
 • Promene saobraćajne dozvole
 • Prilikom udesa kada je potrebno da se polisa aktivira.

Šta ako promenite vozilo?

Ako se u toku trajanja polise osiguranja od autoodgovornosti promeni vlasnik vozila, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju se prenose na novog vlasnika vozila.

Potrebno je samo da se javite osiguravajućem društvu radi evidentiranja promene.

Kada osigurano lice gubi pravo iz osiguranja?

 • Ako vozač nije koristio vozilo shodno njegovoj nameni.
 • Ako vozač nije imao vozačku dozvolu.
 • Ako je vozaču izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom.
 • Ako je vozač bio pod uticajem alkohola, opojnih droga, zabranjenih lekova ili psihoaktivnih supstanci.
 • Ako je vozač namerno prouzrokovao štetu.
 • Ako je šteta nastala zbog tehničke neispravnosti vozila.
 • Ako vozač napusti mesto saobraćajne nezgode.

Napomena: Ovaj gubitak prava nema uticaj na pravo oštećenog lica da traži naknadu štete od osiguravajućeg društva.

Šta ako se dogodi saobraćajna nezgoda?

Ako doživite saobraćajnu nezgodu potrebno je da postupite po osnovnim pravilima bezbednosti saobraćaja.

Ako ima povređenih lica u obavezi ste da pružite prvu pomoć i da pozovete hitnu pomoć i policiju.

Kada policija načini zapisnik o izvršenom uviđaju pitajte gde i kada možete preuzeti kopiju zapisnika.

Potrebno je da u roku od 15 dana obavestite osiguravauće društvo kod koga je osiguran vlasnik vozila koji je odgovoran za štetu, o nastupanju osiguranog slučaja radi procene štete.

Šta znače bonus i malus?

Vozači koji ne prave štete obično bivaju nagrađeni od osiguravajuće kuće kroz popust na premiju osiguranja koju plaćaju sledeće godine kada zaključuju polisu osiguranja.

Taj popust se ogleda u tome što je sledeća polisa osiguranja od autoodgovornosti u nižem premijskom stepenu (sve do premijskog stepena 1- kada je ostvaren maksimalan popust).

Za razliku od ovih vozača, oni koji su koristili polisu osiguranja, odnosno pravili štete moraju da plate veću premiju osiguranja.

U zavisnosti od kategorije rizika vozaču se određuje veći premijski stepen na polisi osiguranja (mogućih 12) i njegova polisa je u tom slučaju uvećana.

Da li bonus i malus prestaju usled promene vozila?

Ne. I bonus i malus se prenose na drugo vozilo istog vlasnika.

Bonus se može preneti na drugo vozilo vlasnika nakon odgovarajućeg postupka koji predviđa osiguravajuće društvo.

Osiguranje putnika u javnom gradskom prevozu

Ovo je druga vrsta polisa osiguranja koje su obavezne po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Vlasnici prevoznih sredstava kojima se vrši javni gradski prevoz, su dužni da zaključe ovu polisu osiguranja i na taj način osiguraju putnike od posledica nesrećnog slučaja.

Ova polisa osiguranja je vezana za polisu osiguranja od autoodgovornosti što znači da se mora zaključiti kod istog osiguravajućeg društva kao i polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Ko ima pravo na naknadu štete?

Prema odredbama Zakona, kao putnik se tretira svako lice u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni gradski saobraćaj bez obzira da li je kupio kartu za prevoz ili ne.

Takođe putnikom se smatra i svako lice koje se nalazi u krugu stanice javnog gradskog prevoza kao i svako live koje se nakon okončanja vožnje još nalazi u tom krugu.

Ova polisa osiguranja je predviđena za:

 • Autobuse kojima se obavlja javni gradski i prigradski prevoz, međugradski I međunarodni saobraćaj.
 • Putnička vozila kojima se obavlja auto taksi prevoz I rent a car vozila.
 • Autobuse za prevoz zaposlenih do posla I sa posla.
 • Autobuse za prevoz dece i učenika do i od školskih ustanova.
 • Autobuse za prevoz turista.
 • Šinska vozila za prevoz putnika.
 • Plovni objekti za prevoz putnika.
 • Avio prevoz putnika.
 • Sva ostala prevozna sredstva kojima se prevoze putnici uz naplatu prevoza.

U slučaju da dođe do nesrećnog slučaja svaki putnik ima pravo na isplatu osigurane sume po zaključenoj polisi osiguranja i to:

 • Za slučaj smrti putnika- 8000 evra.
 • Za slučaj trajnog gubitka radne sposobnosti (invaliditet)- 16.000 evra.
 • Za slučaj privremene sprečenosti za rad i troškova lečenja- 4000 evra.

Da bi osiguravajuće društvo putniku isplatilo osiguranu sumu potrebno je da putnik ima osnovne informacije o prevoznom sredstvu javnog saobraćaja.

Takođe, neophodno je da poseduje medicinsku dokumentaciju o nastupelim povredama koje su posledica nezgode.

Zašto da svoju poplisu nabavite kod nas?

 • Zato što zastupamo AMS osiguranje koje je sasvim sigurno jedno od najuglednijih osiguravajućigh društava u zemlji.
 • Zato što brzo i lako možete zaključiti neku od željenih polisa osiguranja.
 • Zato što pored ovog obaveznog osiguranja kod nas možete zaključiti i druge vrste osiguranja i zaštiti sebe i svoje vozilo od svih rizika.
 • Zato što pored polise osiguranja kod nas možete naujedno uraditi tehnički pregled i produženje registracije za vaše vozilo i sve završiti na jednom mestu.
 • Zato što kod nas pored polise osiguranja možete izvaditi i potrebna međunarodna dokumenta.
 • Zato što možete platiti premiju osiguranja kod nas na šalteru banke.
 • Zato što vas naše ljubazno osoblje može informisati o svim pojedinostima koje vas zanimaju.

36 thoughts on “Polisa osiguranja od autoodgovornosti – Obavezno osiguranje

  • Dobro veče! Imao sam udes 2018g napustio sam lice mesta uvidjaj je bio uradjen bez mog prisustva. Nakon par meseci stiglo mi je van sudsko poravnjanje od osiguravajuće kuće ddor svu materijalnu stetu sam izmirio prem osiguravajucoj kući da bi mi povećali polisu sa 3 stepena na 6! Da li su zakonski postupili ili ne želim da znam! Hvala pozz

   • Poštovani,
    S obzirom da ste postupili protivno zakonskim odredbama u slučaju nezgode, osiguravajuća kuća ima pravo na regresni zahtev što ste kako kažete i namirili. Premijski stepen se automatski povećava kod vlasnika vozila koji su krivi za udes i njihovo osiguranje isplati štetu (malus).
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Kako to da ovde navodite da se premijski stepen moze zadrzati prilokom promene vozila a sva osiguravajuca drustva to ne priznaju i kazu da je tako dogovoreno na nivou udruzenja osiguravaca?

  • Poštovani,
   U zavisnosti od konkretnog osiguravajućeg društva proverite mogućnost prenosa bonusa na novo vozilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Vozilo kojim je upravljlo lice koje nije imalo polozen vozački ispit i koje nije vlasnik vozila je oštetilo više
  parkiranih automobila,To vozilo ima validnu polisu osiguranja i vodi se na neko treće lice.
  Da li to može biti problem prilikom naknade materijalne stete od osiguravajuće kuće koje je izdalo polisu osiguranja,
  PS
  Saobracajna policija je odmah izasla na lice mesta i napravila zapisnik koji će biti gotov za desetak dana.

  • Poštovani,
   Poprilično komplikovana situacija u kojoj od samog uviđaja i utvrđivanja relevantnih činjenica zavisi dosta toga. U principu po našem mišljenju ne bi trebalo da bude problema u ovom slučaju ali ipak za početak sačekajte policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi da vidite kompletno utvrđeno činjenično stanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li je moguce dobiti kopiju polise osiguranja od bivseg vozila kao prilog za dobijanje popusta u drugim osiguravajuvim kucama u inostranstvu?

  • Poštovani,
   Morate se informisati o uslovima u konkretnom osiguravajućem društvu i dokumentaciji koja je potrebna za ostvarivanje bonusa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Vidim da nigde ne stoji stavka da polisa vazi samo u zemlji a ne I u inostranstvu? Zasto se onda izdaje zeleni karton za pojedine zemlje I da li izdajete fiskalni racun za kupovinu zelenog kartona?
  Hvala
  Sinisa

 • Pozdrav, da li mi se isplaćuje nadoknada ako mi se slomi sofersajbna prilikom odrona na putu? Unapred hvala!

  • Poštovani,
   Ako ste osigurali stakla (delimični kasko) ili imakte punu kasko polisu možete o trošku osiguranja zameniti vetrobransko staklo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, zanima me da li osiguranje prilikom udesa isplacuje i troskove slep usluga ostecenom vozilu?

 • Polisa mi je izdata 5 jula ali nisam tog dana predao papire u sup kakva je procedura sad dali moze da se ispravi datum ili mora nova polisa ??

  • Poštovani,
   Polisa osiguranja vam važi do 08.07. bez ikakvih promena,nakon tog datuma morate zameniti za novu u osiguravajućoj kući.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd.

 • Postovani, izazvao sam udes i ostetio drugo vozilo, cekam zapisnik da stigne, kome treba da se obradim i kada za nadoknadu stete drugom licu preko mog osiguranja?

  • Poštovani,
   Pretpostavljamo da će to učiniti druga strana. Kontaktirajte vaše osiguravajuće društvo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvani,
   Pokušajte da saznate kod Udruženja osiguravača ili u policijkoj stanici.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Истиче ми регистрација за неколико дана, а треба и да променим таблице, јер сам променио пребивалиште (из Новог Сада у Зрењанин; лична карта је зрењанинска).
  Ако извршим технички преглед и добијем полису на NS таблице, шта се ће се десити са полисом када после неколико дана будем одјавио таблице и у Зрењанину добијем нове таблице?
  Да ли је редослед радњи исправан или предлажете другачије?

  • Poštovani,
   Pošto ste već promenili prebivalište ne možete registrovati vozilo u Novim Sadu već morate odjaviti tablice u NS i produženje registracije i promenu tablica ćete završiti u Zrenjaninu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupio sam automobil sa važećom registracijom i važećom zelenom kartom. U međuvremenu sam promenio tablice (sa SM na BG) i naravno saobraćajnu dozvolu. S obzirom da planiram put u zemlju za koju je portrebna zelena karta, da li moram da vadim novu zelenu kartu sa izmenjenim podacima (BG table i moji podaci)?
  Srdačno,
  Vlada

  • Poštovani,
   Saobraćajna dozvola,polisa osiguranja i zelena karta moraju da se podudaraju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, prodao sam auto prijatelju pre 3 godine, ali nismo uradili prenos tj vodi sevna mene i dalje. Taj prijatelj je imao saobracajnu nezgodu gdevje kriv i priznao je sve. Na mom tj njegovom autu je totalna steta. Sada hocemo da prebacimo auto na njega. Dal cu ja imati neke vece troskove kada budem registrovao moj auto koji treutno vozim .

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nećete imati posledice za bilo koje drugo vozilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prilikom izdavanja nove polise u polji „Prebivalište – sedište“ upisan mi je Beograd i u zagradi pogešna opština. Da li bi trebalo da promenim tu grešku i koja je procedura?

  • Poštovani,
   Iako je napravljena greška u polisi osiguranja ne morate ali i možete ispraviti istu grešku.Polisa osiguranja se vezuje za broj šasije vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Očekivano je da predajete i polisu osiguranja koje je u toku kako bi novi vlasnik mogao dalje raspolagati vozilom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, istog dana radio sam:
  – registraciju automobila
  – zamenu tablica (jer su istekle i imale Y u oznaci)
  – produzenje osiguranja

  Kako nisu unapred znali u agenciji koju cu registracijsku oznaku dobiti, napravili su mi polisu za narednu godinu sa starim tablicama i na pitanje kako sad to, odgovorili mi (ovi iz agencije) da je samo bitan broj sasije na polisi ne i registarska oznaka.

  Da li je ovo tacno ili moram sad da menjam polisu da bi mi se na njoj nasla nova registarska oznaka?

  Hvala

  • Poštovani,
   Niko ne zna koje ćete tablice dobiti.Ako putujete u inostranstvo morali bi ste da zamenite polisu osiguranja,ali ako ćete vozilo koristiti samo na teritoriji Srbije nema potrebe za tim
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, zanima me sledeće. Kupio sam auto i izvršio promenu vlasništva nad autom,uradio sam novu saobraćajnu, novu nalepnicu i nove tablice. Kažu da polisa ostaje na stare tablice koje se sada razlikuju od ovih na autu. Šta ako idem u inostranstvo , tada kažu da saobraćajna, zeleni karton i polisa osiguranja moraju da se podudaraju? Da li je moguće promeniti polisu da bude na postojeće tablice?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *