Međunarodna vozačka dokumenta – Sve na jednom mestu

Međunarodna vozačka dokumenta su uglavnom ona čiji izostanak nam pravi najveću muku na putovanju.

Bilo da ste rešili da rentirate ili da krenete vašim kolima u inostranstvo, ne zaboravite da prekontrolišete da li imate sva potrebna međunarodna vozačka dokumenta za izlazak iz zemlje.

Zašto vam preporučujemo da dođete u AMK Novi Beograd?

Zato što kod nas imate mogućnost da sve završite na jednom mestu:

i na taj način obezbediti sebi bezbedno i mirno putovanje.

Uštedećete vreme i osećaćete se sigurnije jer znate da se uvek možete osloniti na nas.

Na taj način sprečavate situaciju u kojoj biste morali da kružite po gradu prikupljajući sva potrebna dokumenta pred vaše putovanje.

Pribavićete sva međunarodna vozačka dokumenta u najkraćem vremenskom roku.

U obavljanju ovog posla imamo iza sebe 20 godina staža, pa samim tim imamo iskustvo u izdavanju međunarodnih vozačkih dokumenata.

Samo u prošlih 5 godina smo izdali oko 90.000 međunarodnih vozačkih dokumenata.

Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da ne postoji da vam neko kasnije poništi kupljeni dokument.

Pored toga što možete izvaditi sva međunarodna vozačka dokumenta, kod nas uvek možete pronaći i parking mesto i olakšati kompletnu pripremu vašeg putovanja.

Međunarodna vozačka dokumenta - Žuti karton i Zelena Karta

Međunarodna vozačka dokumenta vrste:

 1. Međunarodna vozačka dozvola
 2. Zelena karta osiguranja
 3. Žuta karta

Evo par naših napomena kako bismo vam pribavite sva međunarodna vozačka dokumenta i bezbrižno krenete na put van granica zemlje.

Međunarodna vozačka dozvola

Pre svega, proverite da li vam je za učestvovanje u saobraćaju na putevima država kroz koje putujete potrebna pored nacionalne i međunarodna vozačka dozvola?

Gde je potrebna međunarodna vozačka dozvola?

Usklađivanjem standarda saobraćajnih dokumenata i potpisivanjem bilateralnih sporazuma broj zemalja u kojima je za naše vozače obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole se smanjuje ali taj broj još uvek nije zanemarjiv.

Ko može izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu?

Međunarodna vozačka dozvola se može izdati našim državljanima kao i onim stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji i dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

Međunarodna vozačka dozvola se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

Upozoravamo: Ako vas prilikom vršenja kontrole saobraćaja na putevima u inostranstvu zaustave nadležni organi, oni mogu da vam traže na uvid vašu međunarodnu vozačku dozvolu.

Ukoliko je nemate, to će u najvećem broju slučajeva biti tretirano kao vožnja automobila BEZ VOZAČKE DOZVOLE.

Osim što ćete imati problema u objašnjavanju sa nadležnim organima, izmirenje novčane kazne u ovom slučaju ne bi bilo ni malo naivna stvar po vaš novčanik.

Ako se kojim slučajem desi da budete učesnik saobraćajnog udesa u inostranstvu prilikom vršenja uviđaja nadležni organi će vam takođe tražiti ovaj dokument.

Kao i u prethodnom slučaju njegov izostanak će tretirati kao vožnju bez vozačke dozvole.

Glavobolje vas neće rešiti ni popunjavanja evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi jer će vam u osiguravajućoj kući vozača koji vas je udario tražiti na uvid međunarodnu vozačku dozvolu i zbog njenog neposedovanja odbiti isplatu štete.

Kako se izdaje međunarodna vozačka dozvola?

Ovaj dokument se izdaje na lični zahtev uz prisustvo korisnika.

Potrebno da dođete kod nas, na šalter za  međunarodna vozačka dokumenata koji se nalazi u našim prostorijama na drugom spratu, gde možete dobiti vašu međunarodnu dozvolu.

Potrebno je da ponesete:

 1. Važeću ličnu kartu.
 2. Važeću nacionalnu vozačku dozvolu
 3. Dve slike dimenzija 35 mm x 45 mm ( fotografije moraju biti skorašnje).
 4. Dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse koja na dan pisanja teksta iznosi 810 rsd ( kontaktirajte nas pre uplate u cilju dobijanja aktuelne informacije o ceni takse). Isključivo prvi primerak uplatnice – Iznos je promenljiv u skladu sa propisima o RAT (za tačan iznos kontaktirajte AMK Novi Beograd).

Plaćanje dokumenta kod nas na licu mesta iznosi 2.000 rsd.

Koliko važi međunarodna vozačka dozvola?

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje na 3 godine od datuma podnošenja zahteva, osim u slučaju kada vam nacionalna vozačka dozvola ističe ranije, tada se međunarodna dozvola izdaje do datuma važenja nacionalne vozačke dozvole.

Žuti karton

Setite se da vam za put u inostranstvo tuđim automobilom treba i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu („žuti karton“).

Zašto je potrebna dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Za vožnju tuđeg automobila van granica Republike Srbije potebno je da pored saobraćajne dozvole imate i vlasnikovo ovlašćenje za tu radnju koje se izdaje na posbnom međunarodnom obrascu Svetske automobilske federacije (FiA).

Potreban je samo za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu u slučaju da vlasnik nije prisutan u vozilu.

Napominjemo: ovaj dokument se izdaje isključivo za vozila registrovana u Republici Srbiji na osnovu važeće saobraćajne dozvole i prestaje da važi ukoliko naknadno dođe do bilo kakvih promena podataka iz lične karte, pasoša ili saobraćajne dozvole.

U tim slučajevima je neophodno izdavanje novog dokumenta.

Kome se može izdati dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

 • Državljanima Republike Srbije (uvid u ličnu kartu ili pasoš)
 • Stranim državljanima sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji (uvid u prijavu boravka).
 • Stranim državljanima sa dvojnim državljasntvom neke od bivših jugoslovenskih republika, samo ako takav korisnik ima važeću ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji.

Šta je potrebno za dobijanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Potrebno je da vlasnik i korisnik vozila dođu kod nas na šalter za  međunarodna vozačka dokumenata koji se nalazi u našim prostorijama na drugom spratu i ponesu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko je vlasnik vozila fizičko lice:

Vlasnik vozila donosi važeću ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, a korisnik svoj pasoš.

Korisnik može izvaditi sam dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu ako poseduje overeno ovlašćenje vlasnika vozila u kome je izričito navedeno da korisnik može upravljati tim vozilom u inostranstvu.

Ovo ovlašćenje važi do opoziva i ne može se prenositi na treća lica.

Napominjemo: Za države u koje naši građani mogu ući sa ličnom kartom, postoji mogućnost da se umesto broja pasoša na dozvoli evidentira broj lične karte ali se u tom slučaju ograničavate na mogućnost upravljanja tim vozilom van granica Republike Srbije samo u tim državama.

Zato je naša preporuka da na obrascu dozvole uvek bude evidentiran broj pasoša kako ne biste bili ograničeni u pogledu zemalja u koje sa izdatim ovlašćenjem možete otputovati.

Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice:

 • Korisnik dolazi i donosi ovlašćenje, na memorandumu firme, potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom firme, elektronskim potpisom ovlašćenog lica/ elektronskim pečatom, kojim se on ovlašćuje da može predmetnim vozilom da upravlja u inostranstvu.
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeći pasoš korisnika vozila
 • Ako iz firme jedno lice dolazi da preda i podigne dokumentaciju za više lica potrebno je da nam uz sve navedeni, prvi put u toku godine kada dolazi donese generalno ovlašćenje na kome mogu biti navedena sva lica iz firme koja mogu da urade navedene radnje.

Vlasnik vozila je lizing kuća, a korisnik fizičko lice:

 • Ako u ugovoru o lizingu ne postoji odredba kojom se daje ovlašćenje korisniku, potrebno je da korisnik donese posebno ovlašćenje od lizing kuće da predmetnim vozilom može upravljati u inostranstvu.
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeći pasoš korisnika vozila

Napominjemo: po izdavanju je potrebno da odnesete dozvolu na overu u lizing kuću.

Vlasnik vozila je lizing kuća, a korisnik pravno lice:

Ako u samom ugovoru o lizingu nije navedeno da pravno lice vozilom može upravljati u insotranstvu, potrebno je da korisnik donese dva ovlašćenja.

 • Prvo kojim se pravno lice ovlašćuje od strane lizing kuće da može koristiti vozilo u inostranstvu
 • Drugo kojim pravno lice ovlašćuje konkretnog vozača da može koristiti vozilo u inostranstvu.
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeći pasoš korisnika vozila

Napominjemo: Po izdavanju je potrebno da ondesete dozvolu na overu u lizing kuću.

Koliko važi dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Vaša dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu važi najduže godinu dana.

Rok može biti kraći ako to zahteva vlasnik vozila.

Zelena karta

Proverite da li je u nekoj od država kroz koje prolazite potrebno posedovanje zelene karte osiguranja.

Šta je zapravo Zelena karta osiguranja?

Sistem zelene karte nastao je 20-tih godina prošlog veka u skandinavskim državama, koje su omogućavale prelaz vozila preko granice uz priznavanje polise osiguranja autoodgovornosti koja je zaključena u državi porekla vozila.

Države su garantovale za naknadu štete koja se u drugoj državi pričini upotrebom vozila registrovanog u nekoj od tih zemalja.

Uveden je obrazac/karta osiguranja zelene boje, odakle i potiče opšteprihvaćen naziv Zelena karta.

Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine.

Članovi Biroa su, u skladu sa Ženevskom preporukom, sva osiguravajuća društva koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Zelena karta predstavlja dokaz da imate zaključenu važeću polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Ova činjenica se evidentira na međunarodnom obrascu zelene boje.

Potrebna je u onim zemljama koje nisu pristupile međunarodnom sporazumu o međusobnom proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja autoodgovornosti.

Gde se izdaje zelena karta?

Ako imate polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kod AMS osiguranja, dođite kod nas na šalter za međunarodna vozačka dokumenata koji se nalazi u našim prostorijama na drugom spratu i ponesite sa sobom:

 • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 • Saobraćajnu dozvolu

Cena zelene karte je 2.000 rsd

U kojim zemljama je potrebna zelena karta?

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rusija, Belorusija Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis i Maroko.

Koliko važi zelena karta?

Rok važenja zelene karte je do isteka polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Napominjemo: Dokument prestaje da važi u slučaju promene podataka upisanih u samom obrascu zelene karte osiguranja kada je potrebno izdavanje novog dokumenta.

Naš stručni tim se stara o ispravnosti postupka izdavanja dokumenata, tačnosti podataka i davanju svih potrebnih informacija za vaše putovanje. Oslonite se na nas i budite bezbrižni na vašem putovanju.

20 thoughts on “Međunarodna vozačka dokumenta – Sve na jednom mestu

 • Kolika je cena za izdavanje dozvole za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu i koliko se ceka na dobijanje iste. Hvala.

  • Poštovani,
   Trenutna cena DTV je 1500 rsd, a čekanje zavisi od gužve. U principu nije dugo zadržavanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li mi je potrebna dozvola za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu ako je vlasnik vozila firma, a ja sam vlasnik firme?
  Hvala

  • Pošotvani,
   Potrebna vam je dozvola koja se vadi uz ovlašćenje firme na memorandumu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Da li se ovlascenje za upravljenje tudjim vozilom u inostranstvu dobija istog dana?

  Srdacan pozdrav

  • Poštovani,
   Ovlašćenje dobijate na licu mesta, sama izrada traje oko 5 minuta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Posedujem kosovsku vozačku dozvolu. Da li je moguće da je nostrifikujem,zamenim srpskom vozačkom dozvolom?
  Pozdrav

  • Poštovani,
   Dokumenta sa KiM su u posebnom režimu koji dosta zavisi od aktuelne političke situacije. Kontaktirajte MUP da dobijete zvanično obaveštenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Zanima me da li mi je potrebna dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu za Bosnu i Hercegovinu, i koja je cena dokumenta?
  Da li je dovoljno ovlašćenje overeno kod notara ili u sudu?
  Hvala

  • Poštovana,
   Savetujemo vam da izvadite dozvolu jer kako se radi o državi sa nejedinstvenim pravnim poretkom može doći do problema sa ovlašćenjem kod notara iz R.Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li je za ulazak u Tursku tuđim vozilom dovoljno imati uredan DTV, „žuti karton“ ili je neophodno pribaviti ovlašćenje overeno u Turskoj ambasadi, kao što neki kažu?

  • Poštovani,
   Međunarodni obrazac FiA (DTV) jeste validan dokument ali smo obavešteni da u Turskoj u slučaju dužeg boravka može doći do problema i zahteva za overenim prevodom kako vozačke dozvole tako i ovlašćenja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovanje,
   Medjunarodna vozačka dozvola vadi se isključivo na lični zahtev i uz lično prisustvo vozača.
   Medjunarodno ovlašcenje za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu moguće je dobiti uz obavezno prisustvo vlasnika i korisnika vozila, ukoliko je vlasnik vozila fizičko lice.

   Srdačno
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  Imam jedno pitanje. Zivim vec godinama u Holandiji, a vozacka mi je istekla 2009, dali bih mogla online da produzim dozvolu pa da moj brat podigne umesto mene.
  Hvala na paznji!
  Danijela

  • Poštovanje,
   Za sada još uvek nije moguće online dobiti vozačku dozvolu.

   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Да ли морам да донесем своје фотографије када подносим захтев за међународну возачку дозволу?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *